Obchodné podmienky

Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení


1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti ARTISAN
DŘEVOPRODEJ s.r.o., IČ: 241 87 666, se sídlem Kozinova 57/2, 102 00 Praha, zapsané v
obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 186853, bankovní
spojení: ČSOB, číslo účtu 284820608 / 0300. (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s
ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský
zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na
základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou
fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) (kupující a prodávající společné též také
jako „smluvní strany“) dle § 2079 a násl. obč.zák., jejímž předmětem je prodej zboží
nabízeného prodávajícím, tj. zejména dřevo-materiálu, barev, laků, montážního materiálu
atd. (dále jen „zboží“).
1.2. Internetový obchod (e-shop) na adrese https://www.drevopredaj.sk (dále jen „internetový
obchod“) je provozován prodávajícím.
1.3. Spotřebitelem je kupující fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v
rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „spotřebitel“).
1.4. Podnikatelem je kupující osoba, která není spotřebitelem. Za podnikatele se považuje také
každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou
činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem
nebo na účet podnikatele (dále jen „podnikatel“).
1.5. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Pokud není v kupní smlouvě
nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých
ustanovení těchto obchodních podmínek není kupní smlouvou nebo jiným výslovným
ujednáním mezi prodávajícím a kupujícím vyloučena nebo jinak modifikována, platí v
ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto obchodní podmínky.
1.6. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito všeobecnými
obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Právní
vztahy prodávajícího se spotřebitelem se současně řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).


II. Uzavření kupní smlouvy


2.1. Prezentace zboží na stránkách internetového obchodu má pouze informativní charakter.
Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije, prodávající tak není povinen
uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
2.2. Uzavření kupní smlouvy:
a) V případě zájmu o koupi zboží, může kupující učinit nezávaznou poptávku zboží (dále
jen „poptávka“), a to následujícími způsoby:
− prostřednictvím e-mailové zprávy adresované na e-mailovou adresu prodávajícího
(dedkova@artisan.cz);
− telefonicky na čísle +420 608 404 088 či
b) Osobně v některé z provozoven prodávajícího (dále jen „provozovna“), uvedených na
internetových stránkách prodávajícího na adrese https://www.artisan.cz/kontakt.
c) Poptávka má informativní charakter a nejedná se o návrh na uzavření kupní smlouvy.
d) V poptávce uvede kupující zejména své jméno a příjmení, a svou e-mailovou adresu,
prostřednictvím, které bude mezi smluvními stranami probíhat veškerá další závazná
komunikace, pokud nebude mezi smluvními stranami ujednáno jinak. Kupující je
povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje uvedené v poptávce jsou
prodávajícím
považovány za správné a pravdivé. Prodávající tak nenese odpovědnost za jakoukoli
vzniklou škodu, pokud kupující uvede nesprávné či nepřesné údaje.
e) Na základě poptávky, příp. následné navazující e-mailové, telefonické či osobní
komunikace, učiní prodávající kupujícímu nabídku („nabídka“), kterou zašle na emailovou adresu kupujícího. Při tvorbě nabídky není prodávající vázán poptávkou.
Nabídka obsahuje zejména:
− informace o zboží, jež má být předmětem kupní smlouvy, včetně jeho přesné
specifikace,
− cena zboží, a
− informaci o způsobu dodání zboží.
f) Součástí nabídky jsou rovněž obchodní podmínky. Nabídka je závazným návrhem na
uzavření kupní smlouvy. Prodávající není povinen nabídku kupujícímu učinit, a rovněž
kupující není povinen nabídku prodávajícího přijmout. Nabídka je v takovémto
případě pro prodávajícího závazná čtrnáct (14) kalendářních dnů.
g) Kupní smlouva je v takovémto případě uzavřena buď akceptací nabídky prodávajícího
ve formě e-mailu odeslaného kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího
(info@artisan.cz) ve shora uvedené lhůtě anebo podpisem kupní smlouvy (v listinné
podobě) oběma smluvními stranami ve shora uvedené lhůtě v případě, že prodávající
navrhl kupujícímu uzavření kupní smlouvy v listinné podobě.
h) Prodávající potvrdí obdržení akceptace nabídky ze strany kupujícího tak, že jej o tom
vyrozumí zprávou zaslanou na e-mailovou adresu kupujícího.
2.3. Uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu:
a) V případě dostupnosti zboží na stránkách internetového obchodu, může kupující
vytvořit elektronicky pomocí formuláře na stránkách internetového obchodu
objednávku daného zboží (dále jen „objednávka“). Při vytvoření objednávky pomocí
formuláře kupující nejprve vybere zboží, o které má zájem. Po zvolení požadovaného
množství, způsobu dopravy a typu platby kupující potvrdí svou objednávku kliknutím
na ikonu „Dokončit objednávku“, čímž podá závazný (ze strany kupujícího) návrh na
uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím.
b) Prodávající přijme objednávku kupujícího, pokud tento návrh není v rozporu s
obchodními podmínkami a prodávající nemá konkrétní důvod domnívat se, že
kupující kupní smlouvu poruší. Prodávající potvrdí přijetí návrhu prostřednictvím
zprávy na elektronickou adresu kupujícího, kterou uvedl v objednávce.
c) Kupní smlouva je v takovémto případě uzavřena doručením přijetí objednávky
(akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu na elektronickou adresu, kterou
uvedl v objednávce.
2.4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní
smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v
souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na
telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.


III. Způsob balení a dopravy


3.1. Není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak, způsob balení a dodání zboží určuje prodávající.
V případě, že je způsob balení anebo dopravy smluven na základě požadavku kupujícího,
nese kupující riziko s takovým způsobem balení a dopravy spojené, včetně případných
dodatečných nákladů na zvolený způsob balení či dopravy.
3.2. O odeslání zboží se prodávající zavazuje informovat kupujícího na elektronickou adresu,
kterou kupující uvedl při vytvoření objednávky.
3.3. Odesláním objednaného zboží se rozumí jeho odeslání na adresu uvedenou kupujícím při
vytvoření objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo připočíst k ceně zboží náklady na
balení zboží ve skutečné výši, jakož i náklady na zaslání (dopravu) zboží k ceně zboží dle
aktuálního ceníku přepravce.
3.4. V případě zasílání zboží do zahraničí si prodávající vyhrazuje právo připočíst ke standardní
ceně dopravy dodatečné náklady za dopravu do zahraničí.


IV. Cena zboží a platební podmínky


4.1. Cena zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží jsou uvedeny v nabídce
prodávajícího, příp. v objednávce. V případě objednávky prostřednictvím internetového
obchodu jsou tyto uvedeny v nabídce zaslané zákazníkovi emailem.
4.2. Rozhodující je cena zboží uvedená v nabídce prodávajícího, resp. cena platná v době
uzavření kupní smlouvy. Prodávající si vyhrazuje možnost zvýšení ceny zboží, které v
okamžiku objednávky není skladem, a to z důvodu změny peněžních kurzů, výrazného
nárůstu inflace nebo výrazných změn dodavatelských podmínek v dodavatelském řetězci.
Kupující má v takovémto případě právo od smlouvy odstoupit, překročí-li zvýšení ceny 10 %
původní ceny zboží.
4.3. Cenu zboží může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
a) bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího (viz čl. 1. odst. 1.1.
obchodních podmínek);
b) v hotovosti, v provozovně prodávajícího;
c) na dobírku až při převzetí od přepravce, tj. v místě určeném kupujícím v objednávce, příp.
nabídce.
4.4. Pro případ bezhotovostní platby je kupujícímu prodávajícím přidělen variabilní symbol v
zaslané faktuře a kupující je povinen uhradit cenu zboží společně s uvedením variabilního
symbolu platby.
4.5. Při volbě platby bankovním převodem uhradí kupující cenu objednávky před jejím vyřízením
na bankovní účet prodávajícího. Pro vyřízení objednávky je třeba uhradit platbu pod
variabilním symbolem, kterým je číslo objednávky a který kupující získá při dokončení
objednávky. V případě platby za zboží formou bankovního převodu se považuje kupní cena
za uhrazenou dnem, kdy došlo k připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Platba
bude kupujícím činěna na základě elektronické pro-forma faktury (výzvy k platbě) anebo dle
volby prodávajícího zálohové faktury vystavené prodávajícím a zaslané kupujícímu na
elektronickou adresu, kterou uvedl v objednávce, s čímž kupující výslovně souhlasí.
Splatnost takovéto pro-forma faktury, potažmo zálohové faktury činí obvykle sedm (7)
kalendářních dní ode dne jejího vystavení. Po úhradě kupní ceny kupujícím vystaví
prodávající kupujícímu v elektronické podobě fakturu, resp. konečnou fakturu, se všemi
náležitostmi daňového dokladu dle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, s čímž kupující rovněž výslovně souhlasí.
4.6. V případě platby na dobírku při převzetí zboží od přepravce si prodávající vyhrazuje právo
připočíst náklady za vybavení dobírky k ceně objednávky dle aktuálního ceníku přepravce.
Elektronický daňový doklad bude zaslán kupujícímu po úhradě kupní ceny zboží, a to na
elektronickou adresu, kterou kupující uvedl v objednávce, s čímž kupující výslovně souhlasí.
S ohledem na minimalizaci vzniku škod a zajištění bezproblémového zásobování si
prodávající vyhrazuje právo z jakéhokoli důvodu neumožnit kupujícímu platbu zboží na
dobírku při převzetí zboží od přepravce, a to zejména v případě, že se jedná o kupujícího,
který např. již v minulosti zboží od prodávajícího nepřevzal, resp., který si v rámci jedné
objednávky anebo jednoho kalendářního dne objednal zboží za celkovou hodnotu
přesahující 100 000,- Kč vč. DPH.
4.7. Ceny zboží a služeb jsou uvedeny včetně DPH. Pokud není u ceny výslovně uvedeno, že cena
je uvedena bez DPH.
4.8. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je
povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku
pak nejpozději do 48 hodin. Kupující souhlasí s vystavením účtenky v elektronické podobě.
4.9. V případě, že ke koupi zboží dochází za použití komunikačních prostředků na dálku, kupující
bere na vědomí, že z podstaty věci je vyloučena možnost prohlídky zboží ze strany
kupujícího před uhrazením kupní ceny a prodávající je tak oprávněn požadovat uhrazení celé
kupní ceny před prohlédnutím, resp. převzetím zboží.


V. Práva a povinnost vyplývající z uzavření kupní smlouvy


5.1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu objednané zboží za sjednanou kupní cenu a
kupující je povinen zboží převzít a kupní cenu uhradit.
5.2. V případě porušení podmínek kupní smlouvy nebo obchodních podmínek kupujícím si
prodávající vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy. Kupujícímu v takovém případě
vzniká povinnost uhradit prodávajícímu veškeré náklady (náhradu škody) spojené s jeho
objednávkou a zejména pak náklady na zaslání zboží, pokud jej kupující nepřevezme.
5.3. Kupující je povinen zejména při objednávání zboží uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje
nezbytné pro uzavření kupní smlouvy uvedené kupujícím jsou prodávajícím považovány za
správné.
5.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826
odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
5.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2
občanského zákoníku.
5.6. Veškerá sdělení prodávajícího mohou být kupujícímu doručována na elektronickou adresu
uvedenou kupujícím v objednávce.


VI. Dodání zboží


6.1. Prodávající umožňuje následující způsoby dodání zboží:
a) osobní odběr na prodejně specifikované v kupní smlouvě;
b) doručení prodávajícím na místo určené v kupní smlouvě.
6.2. Informace o ceně dopravy jsou prodávajícím uvedeny v kupní smlouvě. V případě objednávky
prostřednictvím internetového obchodu, bude konečná cena dopravy zaslána prodávajícím
kupujícímu společně s akceptací objednávky, přičemž kupujícímu v takovém případě náleží
právo odstoupit od smlouvy do 24 hodin od doručení akceptace objednávky.
6.3. Prodávající se zavazuje odeslat zboží kupujícímu v nejbližším možném termínu. V případě
objednávky prostřednictvím internetového obchodu hrazené kupujícím bezhotovostním
převodem, odešle prodávající zboží až po připsání platby na jeho bankovní účet.
Dostupnost zboží a dodací lhůta, pokud je u zboží uvedena, má pouze informativní
charakter a není pro prodávajícího závazná.
6.4. Prodávající nenese odpovědnost za jakékoli škody způsobené zpožděním odeslání nebo
doručení zboží z jakéhokoli důvodu.
6.5. Místem plnění je místo uvedené v kupní smlouvě.
6.6. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené v kupní smlouvě, je
kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že strany neujednaly osobní převzetí, je
kupující povinen být v den dodání zboží v dobu uvedenou v první větě tohoto odstavce k
dispozici v místě plnění. V případě, že je kupujícímu známo, že v uvedenou dobu nebude v
místě plnění přítomen je povinen tuto skutečnost neprodleně, nejméně však jeden pracovní
den před plánovaným doručením zboží, oznámit elektronickým způsobem na e-mailovou
adresu prodávajícího (info@artisan.cz).
6.7. Součástí dodávky je doklad o zakoupení zboží, který uvádí datum prodeje, označení zboží,
kupní cenu a údaje o prodávajícím.
6.8. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a
v případě jakýchkoliv závad tuto skutečnost neprodleně oznámit přepravci a prodávajícímu
buď písemně na adresu jeho sídla anebo elektronickou formou na e-mailovou adresu
prodávajícího (info@artisan.cz).
6.9. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky se
doporučuje kupujícímu zásilku od přepravce nepřevzít a vyplnit záznam o poškození zásilky.
Podpisem dodacího anebo přepravního listu anebo jiného obdobného dokumentu, kupující
stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.
6.10. Reklamace zjevných vad zboží, tj. zejména mechanického poškození zboží, neodpovídajícího
zboží apod., které nebyly patrné při převzetí zásilky od přepravce, je kupující povinen uplatnit
neprodleně po jejich odhalení, nejvhodněji v den převzetí zásilky od přepravce.
6.11. Prodávající neručí za poškození zboží vzniklé při jeho přepravě, zejména pak v případě,
pokud kupující neprodleně toto poškození neuplatnil v souladu s body 8.8. – 8.10.
obchodních podmínek.
6.12. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího (např. v případě nepřítomnosti kupujícího v
místě plnění v době uvedené v bodě 6.6. obchodních podmínek) nutno zboží doručovat
opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen
uhradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním a skladováním zboží,
resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.13. Prodávající neodpovídá v případě závazně dohodnutých lhůt za zpoždění dodávek zboží na
základě vyšší moci a událostí, které prodejci značně ztíží nebo znemožní dodávky, a které
prodejce nezavinil. Za vyšší moc se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli
prodávajícího a brání mu ve splnění jeho povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat,
že by prodávající tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal, a dále, že by v
době vzniku závazku tuto překážka předvídala, a zahrnuje zejména mobilizaci, válku,
povstání, epidemii, pandemii, přírodní katastrofu nebo fyzickou pohromu, stávku, výluku,
úřední nařízení, případně jiné nepředvídatelné překážky, a to i pokud nastanou u
dodavatelů prodávajícího a jejich subdodavatelů. Takové skutečnosti opravňují
prodávajícího k posunutí dodávky o dobu trvání překážky a přiměřenou dobu rozběhu.
Pokud se dodávka zboží stane v důsledku výše uvedených skutečností pro prodávajícího
nemožnou nebo neuskutečnitelnou, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
6.14. Prodávající umožňuje osobní převzetí zboží v prodejně, a to dle místa uvedeného v kupní
smlouvě. O dostupnosti a následné přítomnosti zboží na dané prodejně informuje
prodávající kupujícího bez zbytečného prodlení po doručení po doručení zboží na danou
prodejnu. Nepřevezme-li kupující zboží v dané prodejně nejpozději ve lhůtě pěti (5)
pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, je prodávající oprávněn od této smlouvy
odstoupit a požadovat náhradu vzniklé škody.


VII. Odstoupení od smlouvy


7.1. Kupující, je-li spotřebitelem, má v souladu s § 1829 občanského zákoníku právo bez udání
důvodu od smlouvy odstoupit, a to nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího
po dni, kdy kupující převezme zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy,
postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty.
7.2. Kupující, je-li spotřebitelem, bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského
zákoníku nemůže odstoupit mimo jiné od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno
podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které bylo po dodání
nenávratně smíseno s jiným zbožím (takovým zbožím je zejména, nikoli však výlučně, např.
barva namíchaná dle individuálních požadavků kupujícího nebo dřevo-materiál barvený dle
individuálních požadavků kupujícího).
7.3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od
smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání. Za tímto
účelem poskytuje prodávající vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
7.4. Je-li kupující spotřebitelem, platí, že:
a) po odstoupení od kupní smlouvy kupující bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti
(14) kalendářních dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu
plnění, které od něj obdržel. Kupující je srozuměn s tím, že nese náklady vrácení zboží.
Kupující je povinen zboží vrátit čisté, v dodaném kompletu, s veškerým příslušenstvím a
nepoškozené. Je-li zboží poškozeno, je prodávající oprávněn nárok na náhradu škody
jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení ceny zboží;
b) do čtrnácti (14) kalendářních dnů od odstoupení vrátí prodejce kupujícímu všechny
peněžní prostředky, které od něj přijal, a to včetně nákladů na dodání odpovídajících
nejlevnějšímu nabízenému způsobu. Prodávající není povinen peněžní prostředky
vracet dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodejci odeslal.
Kupující souhlasí s tím, že peněžní prostředky budou vráceny stejným způsobem,
jakým byly poskytnuty.
c) Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím
jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží,
včetně jeho funkčnosti.
d) Odstoupí-li spotřebitel oprávněně od kupní smlouvy, vrací mu prodávající náklady na
poštovné ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu zaslání zboží.
V případě, že spotřebitel doručil zboží osobně, náhrada mu nenáleží. V případě, že
spotřebitel vrací zboží z jedné objednávky ve více zásilkách, má nárok na vrácení
pouze jednoho poštovného. V případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou
povahu obvyklou poštovní cestou, nese kupující náklady na navrácení zboží
prodávající v plném rozsahu kupující.
e) Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží
prodávajícímu, nebude zboží přijato, případně bude na náklady spotřebitele zasláno
zpět spotřebiteli.
7.5. Je-li kupující podnikatelem, platí, že:
a) Podnikatel je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit výlučně v případech stanovených
těmito obchodními podmínkami.
b) Prodávající je dle vlastního uvážení oprávněn umožnit podnikateli, který o to písemně
prodávajícího zažádá, odstoupit bez udání důvodu od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti
(14) kalendářních dnů po převzetí zboží. Umožní-li prodávající podnikateli odstoupit v
uvedené lhůtě, pak podnikatel bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být
ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží, dále nebude-li vrácené zboží v originálním
obalu včetně veškerých součástí a příslušenství, pak podnikatel bere na vědomí, že
prodávající si vyhrazuje právo takovéto vrácení zboží zpoplatnit, a to takovou částkou,
která prodávajícímu vykompenzuje náklady, jež jsou nezbytné vynaložit pro
znovuuvedení zboží do prodeje.
c) Podnikatel nemůže odstoupit od kupní smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží,
nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel; použití zbylé části ustanovení
§ 2110 se vylučuje.
d) Neoznámil-li podnikatel prodávajícímu vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od
smlouvy.
e) Z důvodu ochrany práv podnikatele je-li podnikatel právnickou osobou a bude-li
požadovat proplacení dobropisu v hotovosti přímo na některé z prodejen
prodávajícího, pak příslušná částka bude předána pouze osobám oprávněným jednat
za dotyčnou právnickou osobu, tj. statutárnímu orgánu, nebo osobě, jež se prokáže
úředně ověřenou plnou mocí.
f) Odstoupí-li podnikatel oprávněně od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu
bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů od odstoupení
od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, včetně všech jeho součástí a příslušenství, a
to ve stavu v jakém je obdržel od prodávajícího. Podnikatel nemá nárok na náhradu
poštovného ani jiných souvisejících nákladů. Prodávající, bude-li zboží ve stavu, v
jakém je prodávající zaslal podnikateli, zboží převezme a ve lhůtě do čtrnácti (14)
kalendářních dnů po převzetí zboží od podnikatele vrátí podnikateli vše, co od něj
obdržel. V ostatních případech zboží podnikateli na jeho náklady vrátí.
7.6. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím
a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy
kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je
povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
7.7. Odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím:
a) Prodávající dbá na dobrou orientaci v oblasti trhu s prodávaným zbožím, přesto může
výjimečně dojít k situacím, kdy nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek
sjednaných v kupní smlouvě. Prodávající si proto vyhrazuje právo v takových
případech odstoupit od kupní smlouvy.
b) Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy též tehdy, došlo-li k výrazným
změnám cen dodavatele objednaného zboží, došlo-li k výrazným změnám cen
přepravy zboží, nebo zjistí-li prodávající, že zboží bylo omylem nabízeno za chybnou
cenu a kupující neakceptoval příslušnou změnu kupní smlouvy, tj. zvýšení ceny zboží či
zvýšení nákladů na přepravu.
c) Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy
uzavřené s kupujícím, který v některém z předchozích závazkových vztahů s
prodávajícím porušil jakoukoliv svou povinnost podstatným způsobem. Porušení
předchozího závazkového vztahu podstatným způsobem se považuje pro účely
odstoupení od smlouvy za chování ve smyslu § 2002 odst. 2 občanského zákoníku.
d) Pokud se prodávající rozhodne využít svého práva a odstoupit od kupní smlouvy, je
povinen o tom neprodleně informovat kupujícího na elektronickou adresu uvedenou
kupujícím při vytvoření objednávky. Dále je povinen vrátit kupujícímu plnou kupní
cenu zboží (včetně poštovného), pokud již tato byla uhrazena.


VIII. Práva z vadného plnění


8.1. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí
škody na kupujícího nebo vada později vzniklá, kterou prodávající způsobil porušením své
povinnosti. Práva kupujícího z vadného plnění se řídí těmito obchodními podmínkami a v
ostatním ustanoveními občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.
8.2. Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci,
přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství a zkontroluje, že je zboží nepoškozeno. V případě
zjištění jakýchkoliv závad je kupující povinen toto neprodleně oznámit prodávajícímu a je
oprávněn takové zboží nepřevzít. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od prodávajícího
převezme, je nezbytné poškození popsat v dodacím listu. Porušením této povinnosti zanikají
práva kupujícího z vadného plnění; to neplatí je-li kupujícím spotřebitel.
8.3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající
odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
a) má zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové
vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s
ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se
plnění tohoto druhu obvykle používá,
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li
jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a
e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
8.4. Ustanovení uvedená v bodě 8.3. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za
nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené
jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo
opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
8.5. Vada je podstatným porušením kupní smlouvy, pokud o ní prodávající již při uzavření kupní
smlouvy věděl nebo musel vědět, že druhá smluvní strana by kupní smlouvu neuzavřela,
pokud by toto porušení předvídala. V ostatních případech se má za to, že porušení
podstatné není.
8.6. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
b) na odstranění vady opravou zboží,
c) na přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo
d) odstoupit od smlouvy.
Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného
odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu
prodávajícího; to neplatí, žádal-li opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady
neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny zboží,
nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako v
případě nepodstatného porušení smlouvy.
8.7. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady,
anebo na přiměřenou slevu z ceny zboží. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z ceny
zboží nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit
právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo
dodáním nového zboží. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne
odstranit, může kupující požadovat slevu z ceny zboží anebo může od smlouvy odstoupit.
Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
8.8. Kupující je povinen vadu u prodávajícího uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl
při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Jde-li o vadu skrytou, je kupující povinen ji u
prodávajícího uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit,
nejpozději však do dvaceti čtyř (24) měsíců po odevzdání zboží. V reklamaci nebo bez
zbytečného odkladu po ní sdělí kupující prodávajícímu, jaké právo z vadného plnění si zvolil.
Pokud tak neučiní včas, má i v případě vadného plnění, které je podstatným porušením
kupní smlouvy, pouze práva dle bodu 8.7. obchodních podmínek.
8.9. Za okamžik uplatnění práv z vadného plnění se považuje okamžik, kdy kupující oznámí vadu
prodávajícímu. Náklady na uplatnění práv z vadného plnění hradí kupující, prodávající může
po předchozí domluvě s kupujícím provést dopravu reklamovaného zboží na prodejnu na
své náklady.
8.10. Uplatněním vady u prodávajícího se kupující nezprošťuje povinnosti zaplatit cenu zboží.
Ustanovení § 2108 občanského zákoníku se nepoužije. Ustanovení tohoto bodu se
nepoužije, je-li kupujícím spotřebitel.
8.11. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůželi zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí:
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,
b) použil-li kupující zboží ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu svým konáním
nebo opomenutím, nebo
d) prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li jej, anebo pozměnil-li
zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě
vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.
8.12. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na jeho provozovně. Prodávající
rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do pěti (5) pracovních dnů. Do této lhůty se
nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající vyřídí
reklamaci včetně odstranění vad bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů
ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, co je obsahem jeho reklamace,
jaký způsob vyřízení reklamace požaduje, jakož i o provedení opravy zboží a o době jejího
trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. V případě oprávněné reklamace má
kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil
při odeslání reklamovaného zboží).
8.13. Kupující je povinen zboží převzít do jednoho měsíce od oznámení prodávajícího o vyřízení
reklamace provedením opravy nebo odmítnutím reklamace. V případě nevyzvednutí zboží v
této lhůtě, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 0,1 %
denně z kupní ceny nevyzvednutého zboží. Prodávající oznámí kupujícímu vyřízení
reklamace telefonicky, nebo e-mailem.


IX. Předávání osobních údajů prostřednictvím e-mailových dotazníků


9.1. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci
programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé,
když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých
službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro
účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho
oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro
zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení
využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely
můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní
údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní
účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete
kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu
s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.


X. Závěrečná ustanovení


10.1. Kupujícímu může být doručováno na e-mailovou adresu kupujícího, není-li stanoveno jinak.
10.2. Informace o zpracování osobních údajů jsou přístupné na stránkách internetového obchodu.
10.3. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1798 až §1800 občanského zákoníku týkající se
adhezních smluv.
10.4. Spotřebitel, se v případě spotřebitelského sporu může obrátit s návrhem na mimosoudní
řešení takového sporu na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je
Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, email:
podatelna@coi.cz. Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je
dostupná na adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/ . Tímto bodem není vyloučena
možnost spotřebitele obrátit se se svým nárokem na příslušný soud České republiky.
10.5. Vzájemné vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny
výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České
republiky, a to i v případě, že vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní
(zahraniční) prvek (tím není dotčeno ustanovení bodu 10.4. obchodních podmínek).
10.6. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým
stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému
ustanovení co nejvíce přibližuje.
10.7. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních
ustanovení obchodních podmínek.
10.8. Znění obchodních podmínek může prodávající v přiměřeném rozsahu měnit nebo
doplňovat, pokud pro tyto změny vyvstane rozumná potřeba. Nové znění obchodních
podmínek včetně data jejich účinnosti zpřístupní prodávající elektronicky na internetových
stránkách prodávajícího https://www.artisan.cz/obchodni-podminky.
10.9. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne: 15.6.2021.